برای گرفتن دستان من استخاره نکن

درخواست حذف این مطلب

برای گرفتن دستان من استخاره نکن !

بد می آید،

از آن بدهای خوب،

بد گرفتار شدن،

بد ماندن،

بد خواستن،

بد می آید که اگر نخواستی بمانی ،

از همان اول راهت را بگیری و بروی ،

از همان بدهای خوب،

حالا انتخاب با خودت ،

قرآن بیاورم

یا می روی ؟!!عادل دانتیسم