زن روز

درخواست حذف این مطلب

بارها همدیگر را دیده ایم

روی صورت هم دست کشیده ایم

و لب های هم را بوسیده ایم

من تو را روی جلد مجله ای

تو مرا پشت چند کت

تو زن روز منی

و من مرد هزار و یک شب تو ...


سامان اجتهادی